Verkruisen Advocaten streeft ernaar om voor slachtoffers van ongevallen de maximale schadevergoeding te verkrijgen waarop zij volgens het Nederlandse recht aanspraak kunnen maken. Het kantoor beoogt daartoe aan letselschadeslachtoffers in alle onderdelen rechtshulp te verlenen van het allerhoogste niveau dat in Nederland beschikbaar is.

De advocaten en andere professionals die op het kantoor werken zijn daarom allen zeer gespecialiseerd in hun specifieke onderdeel van het letselschadevak en zij zijn ervaren in het behandelen van hun zaken. Zij zijn steeds als eersten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om hun cliënten nog beter te bedienen.

Naar de overtuiging van Verkruisen advocaten is het in bijna alle gevallen sterk in het individuele belang van de cliënt om met kracht te proberen om geschillen met de wederpartij voortvarend op te lossen zonder dat de rechter behoeft te worden ingeschakeld.

In een klein percentage van alle zaken is het niet mogelijk om de zaak 'in der minne' te regelen en is het voeren van een gerechtelijke procedure noodzakelijk om de volledige schade van het slachtoffer vergoed te krijgen. In die gevallen doen de gespecialiseerde procesadvocaten van Verkruisen Advocaten er alles aan om de procedure te winnen.

Het recht is op vele punten oneerlijk en onrechtvaardig voor slachtoffers van letselschade. Het bevoordeelt schadeveroorzakers en hun verzekeraars en benadeelt slachtoffers. Verkruisen Advocaten streeft ernaar om ondanks de geldende rechtsongelijkheid binnen de regels van het systeem de belangen van slachtoffers zoveel mogelijk te bevorderen en te verdedigen.

Eén van de grote problemen voor slachtoffers is dat zij over het algemeen niet in staat zijn om een lang en duur schaderegelingproces vol te houden of zelfs een gerechtelijke procedure te voeren. Dat is niet alleen emotioneel maar ook financieel niet op te brengen. Verkruisen Advocaten slaagt er veelal in om voor ieder slachtoffer een passende oplossing te vinden waardoor ieder slachtoffer uiteindelijk toch zijn schade vergoed kan krijgen. De cliënt krijgt daarbij over de financiële afspraken volledige duidelijkheid vooraf!

Verkruisen Advocaten is van oordeel dat een advocaat de belangen van zijn cliënten slechts optimaal kan nastreven wanneer hij in ieder opzicht volstrekt onafhankelijk is van enige andere 'marktpartij'. Om die reden neemt Verkruisen Advocaten niet deel aan allerlei formele en informele netwerken 'in de markt'. In die netwerken spelen verzekeringsmaatschappijen en hun advocaten soms een dominante rol. Verkruisen Advocaten acht dergelijke invloeden niet in het belang van haar cliënten.

Niettemin acht Verkruisen Advocaten het juist zeer in het belang van haar cliënten dat haar advocaten goede verstandhoudingen hebben met collega's, wederpartijen en de rechterlijke macht. Verkruisen Advocaten hecht eraan dat die contacten worden gekenmerkt door een grote mate van welwillendheid en goede onderlinge verhoudingen.

Verkruisen Advocaten streeft niet alleen naar verbetering van de positie van individuele letselschadeslachtoffers, maar ook naar structurele verbetering van de positie van letselschadeslachtoffers in het algemeen. Hiertoe worden principiële kwesties vaak tot op de bodem uitgeprocedeerd, waardoor voorbeeldjurisprudentie ontstaat. Daarnaast wordt getracht om de wetgever rechtstreeks te beïnvloeden door gesprekken en publicaties. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan het voorlichten van het publiek over misstanden in 'letselschadeland' door regelmatig vragen van de media daarover te beantwoorden en toe te lichten.