Registratie rechtsgebieden, algemene voorwaarden, privacystatement & klachtenregeling.

Registratie rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub-)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Algemene voorwaarden Verkruisen Advocaten en stichting Beheer Derdengelden Advocatenpraktijk Verkruisen (tekstversie juli 2018)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Verkruisen Advocaten Beheer B.V. (KvK-nr. 51046512), Verkruisen Advocaten Amsterdam B.V. (KvK-nr. 512046768), Verkruisen Advocaten Assen B.V. (KvK-nr. 51047284), Verkruisen Advocaten Rotterdam B.V. (KvK-nr. 51047535), alsmede op iedere andere vennootschap waarvan Verkruisen Advocaten Beheer B.V. (KvK-nr. 51046512) 100% aandeelhouder is, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenpraktijken dr. mr. W.G. Verkruisen (KvK-nr. 04055788). Ieder van hen aan te duiden als 'Verkruisen Advocaten'. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden van alle personen en hulppersonen (en/of hun persoonlijke en/of praktijkvennootschappen) die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn betrokken en/of betrokken geweest. Indien een belangenbehartiger bij Verkruisen Advocaten de belangen van de opdrachtgever voorafgaande aan de belangenbehartiging door Verkruisen Advocaten heeft behartigd terwijl de behandelaar werkzaam was bij een andere rechtspersoon, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de rechtsverhouding van de opdrachtgever met die betreffende rechtspersoon.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verkruisen Advocaten. De werking van artikel 7:404 BW is volledig uitgesloten. Meerdere opdrachtnemers zijn niet hoofdelijke aansprakelijk. Artikel 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.

3. De vennootschap respectievelijk stichting waarmee de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten is een vennootschap respectievelijk stichting naar Nederlands recht.

4. De opdrachtgever kan geen aanspraken geldend maken tegen individuele vroegere aandeelhouders en huidige aandeelhouders of hun bestuurders, noch tegen vroegere of huidige medewerkers van Verkruisen Advocaten, noch tegen individuele vroegere of huidige bestuurders van deze stichting, noch tegen de erfgenamen van de hiervoor genoemde personen. Al deze (rechts)personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door Verkruisen verrichte werkzaamheden.

5. De opdrachtgever is gehouden de deugdelijkheid van de door Verkruisen Advocaten verrichte prestatie te inspecteren. De opdrachtgever dient te beoordelen of Verkruisen Advocaten de zorg heeft betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen één jaar nadat deze is verricht schriftelijk bij Verkruisen Advocaten heeft geprotesteerd, onder vermelding van de precieze aard en omvang van het beweerdelijke gebrek en onder toezending van het bewijs dat hij aan zijn stelling ten grondslag legt. Na de hiervoor genoemde termijn van één jaar komt zowel het vorderingsrecht als de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen te vervallen.

6. Verkruisen Advocaten is voor een goede beroepsuitoefening bevoegd de aan haar verleende opdracht onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen medewerkers te laten uitvoeren, Verkruisen Advocaten is voor een goede beroepsbeoefening eveneens bevoegd niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Bij de uitoefening van beide bevoegdheden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachten aan derden worden uitsluitend verstrekt namens de betreffende opdrachtgever, die op zijn beurt de debiteur van de derde wordt. Derden zenden hun nota's uitsluitend op naam van de opdrachtgever. Verkruisen Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden. Verkruisen Advocaten  is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De opdrachtgever vrijwaart Verkruisen Advocaten voor alle aanspraken van derden, alsmede voor de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht.

8. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen en kan door Verkruisen Advocaten worden aangepast en/of worden vermenigvuldig met een factor voor het financiële belang. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan; met kantoorkosten wordt de vaste opslag op het honorarium voor de kosten van kantoorfaciliteiten bedoeld. De kantoorkosten bedragen 7% van het geldende honorarium. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. 

9. Behoudens een schriftelijke andersluidende overeenkomst is de factor voor het financiële belang en spoedeisendheid waarmee het honorarium wordt vermenigvuldigd als volgt: 

10. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt achteraf per kwartaal gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn de wettelijke incassokosten verschuldigd.

11. Verkruisen Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

12. Indien een declaratie of een depotstorting niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Verkruisen Advocaten nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Verkruisen Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

13. Verkruisen Advocaten en opdrachtgever komen overeen dat gelden van de opdrachtgever die Verkruisen Advocaten en/of de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenpraktijken dr. mr. W.G. Verkruisen onder zich hebben of krijgen, kunnen worden aangewend ter voldoening van openstaande declaratie(s) ten name van opdrachtgever ter zake van door of namens Verkruisen Advocaten, of een door Verkruisen Advocaten namens de opdrachtgever ingeschakelde derde, verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door Verkruisen Advocaten verrichte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. 

14. Aanvaarding door opdrachtgever van gelden die door Stichting Beheer Derdengelden Advocatenpraktijken dr. mr. W.G. Verkruisen voor opdrachtgever zijn ontvangen en aan de opdrachtgever zijn doorbetaald en die geheel of gedeeltelijk zijn aangewend voor verrekening van openstaande declaratie(s), geldt als vaststelling en instemming met die verrekening. Een betaling door Stichting Beheer Derdengelden Advocatenpraktijken dr. mr. W.G. Verkruisen geldt als vaststelling en instemming door opdrachtgever indien deze niet aanstonds is terugbetaald. 

15. De bevoegdheid van de opdrachtgever om ter vernietiging van een rechtshandeling een beroep te doen op een vernietigingsgrond vervalt, wanneer hij binnen zes weken na aanvang van de verjaringstermijn geen keuze heeft gemaakt tussen bevestiging en vernietiging daarvan.

16. Wanneer de opdrachtgever na een bepaalde (deel)prestatie ter uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Verkruisen Advocaten voortgaat met het laten behartigen van zijn belangen door Verkruisen Advocaten, geldt dat voortgaand laten behartigen van zijn belangen tussen partijen altijd als de bevestiging van en de instemming door de opdrachtgever met de tot op dat moment verrichte deelprestaties.

17. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet (waaronder ook een nalaten wordt begrepen), die aan de zijde van Verkruisen advocaten tot aansprakelijkheid voor schade leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Verkruisen Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Verkruisen Advocaten onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Verkruisen Advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Verkruisen Advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Verkruisen Advocaten onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt. De werking van de artikelen 6:212 BW en 6:230 BW is uitgesloten.

18. Ook indien uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit, rust – voor zover nodig in afwijking van het wettelijk bewijsrecht – op opdrachtnemer de stelplicht en bewijslast van de stelling dat Verkruisen Advocaten niet de zorg heeft betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht.

19. Bij geschillen over de financiële afwikkeling van opdrachten en/of overeenkomsten gelden de gegevens zoals die in de administratie van Verkruisen Advocaten staan vermeld. Tegenbewijs is uitgesloten.

20. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

21. Verkruisen Advocaten heeft het recht om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing is, eenzijdig te wijzigen. Op de overeenkomst tussen Verkruisen Advocaten en opdrachtgever is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Verkruisen Advocaten van toepassing. Iedere handeling van opdrachtgever, na toezending aan hem van de meest recente versie van de algemene voorwaarden, die gericht is op uitvoering van een opdracht door Verkruisen Advocaten, geldt als een tot Verkruisen Advocaten gerichte verklaring tot aanvaarding van de toepasselijkheid van de meeste recente versie van de algemene voorwaarden.

22. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Verkruisen Advocaten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien een opdrachtgever of opdrachtnemer een civiele of andere procedure tegen Verkruisen Advocaten aanhangig heeft gemaakt en de vordering geheel of gedeeltelijk door de rechter is afgewezen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere tussenkomst van de rechter, onverminderd het gestelde in artikel 237 Rv en ondanks het eventuele instellen van hoger beroep of cassatie gehouden zijn om aan Verkruisen Advocaten de werkelijke kosten te vergoeden die hij voor zijn verweer in en buiten rechte heeft gemaakt, verminderd met de in de procedure bij vonnis toegewezen kosten.

Download de Algemene voorwaarden als pdf bestand. 


Privacystatement

Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke als genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de 'AVG').
Dr Mr Verkruisen advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd d.d. 1 mei 2018. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

Doel verwerking persoonsgegevens

Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

Juridische doeleinden
Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt die gegevens die nodig zijn voor het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. De juridische dienstverlening houdt in het verlenen van juridisch advies, het voeren van (gerechtelijke) procedures, het uitvoeren van andere diensten en het innen van declaraties.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en aan de voor advocaten geldende regelgeving, zoals de verplichting tot vergewissing van de identiteit, de verificatie van een tegenstrijdig belang, de vastlegging van de financiële aspecten van de betreffende opdracht en de bewaartermijnen.

Marketing- en communicatie activiteiten
Als u het contactformulier op de website van Dr Mr Verkruisen advocaten invult, verwerkt het kantoor de door u ingevulde persoonsgegevens.

Sollicitatie en recruitment
Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt persoonsgegevens om uw sollicitatie of inschrijving voor een van de recruitmentactiviteiten van het kantoor in behandeling te kunnen nemen. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 
- gewone persoonsgegevens: naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerservicenummer, nationaliteit, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s), huwelijkse staat, beroep, inkomensgegevens, opleiding;
- bijzondere persoonsgegevens: gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van een betrokkene en die informatie geven over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand in het verleden, het heden en de toekomst.
De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerkt Dr Mr Verkruisen advocaten als deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 
- na verkregen toestemming van de betrokkene voor verwerking van zijn persoonsgegevens;
- ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
- ter nakoming van een wettelijke verplichting die op Dr Mr Verkruisen advocaten rust;
- voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Dr Mr Verkruisen advocaten als verwerkingsverantwoordelijke.

Dr Mr Verkruisen advocaten verwerkt de hierboven genoemde bijzondere persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 9 van de AVG: 
- na verkregen toestemming van de betrokkene voor verwerking van die persoonsgegevens;
- de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening en/of onderbouwing van een rechtsvordering.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Dr Mr Verkruisen advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Dr Mr Verkruisen advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 
Daarnaast kan Dr Mr Verkruisen advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Dr Mr Verkruisen advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Dr Mr Verkruisen advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Dr Mr Verkruisen advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Dr Mr Verkruisen advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Dr Mr Verkruisen advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dr Mr Verkruisen advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Dr Mr Verkruisen advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

Verkruisen Advocaten Amsterdam   Verkruisen Advocaten Assen
Postbus 75151   Postbus 905
1070 AD Amsterdam   9400 AX Assen
tel. (020) 486 00 55    tel. (0592) 300 10 02
info@verkruisen.nl   info@verkruisen.nl


Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vraagt Dr Mr Verkruisen advocaten u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Dr Mr Verkruisen advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Dr Mr Verkruisen advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Dr Mr Verkruisen advocaten verkocht aan derden. 
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Dr Mr Verkruisen advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Dr Mr Verkruisen advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. 

Aanpassing privacy statement

Dr Mr Verkruisen advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Dr Mr Verkruisen advocaten.
Download de Privacystatement als pdf-bestand


KlachtenregelingOntevreden over onze dienstverlening?
Verkruisen Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Verkruisen Advocaten.
Wij verzoeken u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris.
Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen problemen proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Adresgegevens interne klachtenfunctionaris

Verkruisen Advocaten
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Beilerstraat 147
Postbus 905
9400 AX  Assen
tel. 0592-300102

Hieronder staat de door ons gehanteerde klachtenprocedure:

1. Begripsomschrijving

klacht
elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door een belangenbehartiger (advocaat of jurist), door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

klachtenprocedure
de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

klachtenregeling
dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

klachtenfunctionaris
de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

klachtendossier
een intern per klacht bij te houden dossier, waarin opgenomen alle documenten die met de betreffende klacht verband houden.

2. Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
4. medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
5. van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

3. Informeren van de cliënt

De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert.

4. De interne klachtenprocedure

1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken belangenbehartiger daarvan in kennis te worden gesteld.
2. De betrokken belangenbehartiger tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
3. De betrokken belangenbehartiger respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling. 
4. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
5. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.

5. Registratie en classificatie van de klacht

1. Alle klachten worden geregistreerd door middel van een per klacht bij te houden klachtendossier
2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht
3. De klacht wordt geclassificeerd
- naar wijze van indiening als
A. mondeling
B. schriftelijk
- naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën 
I. klachten over werkwijze van/bejegening door de belangenbehartiger
II. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
III. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening 
IV. klachten over praktijkvoering in het algemeen
4. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.

6. Verantwoordelijkheden

1. De betrokken belangenbehartiger en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de volledigheid van het klachtendossier. 
3. De betrokken belangenbehartiger houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
4. De klacht dient binnen acht weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.
5. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager. 
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken belangenbehartiger, klager en de klachtenfunctionaris een  overeenkomst waarin de afspraken aangaande de klacht zijn vastgelegd.

7. Analyse van de klachten

1. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse. 
2. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

8. Intern bespreken

1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken.
2. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland.
3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.

9. Preventieve actie

1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.

Home